BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021

 •   26/07/2021 08:44:00 PM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021

 •   19/07/2021 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2021

 •   06/07/2021 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố thông tin, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021 kèm các phụ lục
CÔNG BỐ THÔNG TIN, BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN, BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2021

 •   17/06/2021 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố thông tin, biên bản và nghị quyết họp HĐQT năm 2021
Báo cáo điều chỉnh vốn 2017-2020 và phát hành năm 2020

Báo cáo điều chỉnh vốn 2017-2020 và phát hành năm 2020

 •   29/04/2021 06:25:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Công văn 294 V/v báo cáo điều chỉnh vốn 2017-2020 và phát hành năm 2020
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   20/04/2021 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   15/04/2021 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên xin thông báo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

 •   15/04/2021 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo quý I năm 2021
THƯ MỜI HỌP & THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

THƯ MỜI HỌP & THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

 •   04/04/2021 11:44:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên xin trân trọng thông báo:
+ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 & nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo V/v tiến cử, ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên nhiệm kỳ II (2021-2026) 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   02/04/2021 05:56:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo thường niên năm 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

 •   12/03/2021 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2020 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NĂM 2020 SO VỚI NĂM 2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2016

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2016

 •   26/02/2021 04:54:00 AM
 •   Đã xem: 451
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CÔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN XIN THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

 •   22/01/2021 02:12:00 AM
 •   Đã xem: 1123
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
BCTC QUÝ IV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

 •   16/01/2021 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 452
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

 •   19/10/2020 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 & Công văn giải trình về biến động kế quả kinh doanh của Quý III năm 2020 so với Quý III năm 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

 •   14/08/2020 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 752
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

 •   17/07/2020 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính quý II năm 2020
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2020

 •   08/07/2020 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 731
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   05/06/2020 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 990
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới toàn thể các quý cổ đông.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây